BRF Vargbacken Integritetspolicy GDPR

FÖR MEDLEMMAR, LEVERANTÖRER OCH ANDRA INTRESSENTER,
GILTIG FRÅN OCH MED 2018-05-25

 

Inledning

För BRF Vargbacken är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas. BRF Vargbacken ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi ber dig noggrant läsa igenom denna policy innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 

Tillämpningsområde

Denna policy avser personuppgiftsbehandling för vilken BRF Vargbacken är personuppgiftsansvarig, som vi själva utför eller som annat företag utför åt oss. Denna policy reglerar hur BRF Vargbacken samlar in och behandlar personuppgifter för sina medlemmar samt även hanteringen av personuppgifter för personer hos de parter som BRF Vargbacken har en affärsrelation till, såsom leverantörer och eventuella kunder.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter under tiden du visar intresse för bostad hos oss, under tiden du är medlem eller har bostad hos oss, samt en tid efter att du inte längre har bostad hos oss.

 

När du visar intresse för bostad hos oss

Under tiden för visat intresse samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt intresse och för att kunna kommunicera med dig om detta. De personuppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter som berättar om ditt intresse för typ av boende. Dessa uppgifter kan komma att överlämnas till Ingarö SeniorBoende – Kooperativ hyresrättsförening. Uppgifterna finns kvar så länge ditt intresse finns. Du kan när som helst be om att vi raderar dina uppgifter.

 

När du har bostad hos oss

Under processen där ditt intresse övergår till köp av bostad eller hyra av bostad behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, din anställning och eventuella uppgifter från olika myndigheter. Då vi behöver kreditupplysning och dylikt för att godkänna dig som hyresgäst eller lånelöfte vid köp av bostad behandlas dessa enbart för det specifika tillfället, dessa uppgifter sparas inte. Vi kommer att spara dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. De uppgifter som vi har lagliga eller rättsliga krav på oss att spara kommer vi att spara så länge som kraven ställer. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd, bostadsrättsförening och avtalspart. Vi kan också behöva uppdatera dina uppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt regler för sådana.

Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med ditt boende. Sådan marknadsföring kan avse till exempel bredbandsbolag, elbolag och försäkringsbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för rättsliga anspråk.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla för olika reparationer eller teknisk assistans och om vi anlitar extern administrativ och teknisk förvaltning av bostäderna. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

 

Efter att du inte längre har bostad hos oss

Vi kommer att gallra och radera dina personuppgifter när du inte längre har bostad hos oss. Vissa uppgifter måste vi dock spara av legala krav för den tid som kravet anger. Därefter raderar vi dessa personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag, dataportabilitet. Om vi inte behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Datainspektionen.